FANDOM


Screenshot 2019-11-13-15-58-15
กิลด์ - ผู้เล่นสามารถตั้งกิลด์ได้เมื่อเล่นถึงตามเนื้อเรื่องที่กำหนดไว้ การตั้งกิลด์จะใช้ทองจำนวน 100,000 ทอง ในการก่อตั้ง Screenshot 2019-11-13-17-06-21
ผู้เล่นสามารถเลือกตั้งชื่อกิลด์ เลือกรูปสัญลักษณ์กิลด์และระดับแรงค์ขั้นต่ำของผู้เล่นที่จะขอเข้ากิลด์ได้

รับข้อมูลจาก "https://lord-of-dice.fandom.com/th/wiki/Guild?oldid=568"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.