FANDOM


Screenshot 2019-11-13-14-21-07
สำหรับ Battle Island เป็นระบบเกาะที่ผู้เล่นจะต้องสร้างและวางกลยุทธแผนในเกาะของตนเอง และวางแผนเพื่อเข้าตีเกาะของฝ่ายตรงข้าม
Screenshot 2019-11-13-14-36-24
ผู้เล่นจะสุ่มเจอเกาะของฝ่ายตรงข้าม และจะต้องเดินไปให้ถึงจะเส้นชัยให้ได้ จึงจะชนะ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.